Algemene voorwaarden

WERKENINOOSTENRIJK.NL

WERKENALSSKILERAAR.NL

 

De vennootschap onder firma Wouters Horecadiensten (‘WH’) is

tussenpersoon en spant zich in om overeenkomsten tot stand te

brengen tussen Kandidaat en Werkgever, in verband met de wens

van Kandidaat om in Oostenrijk werkzaam te zijn. De

werkzaamheden van WH omvatten niet meer dan hiervoor genoemd. 

 

Teneinde de omvang van de opdracht en de aansprakelijkheid van

WH te kaderen en te beperken, zijn onderstaande voorwaarden

uitgeschreven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

aanbiedingen van, opdrachten aan en met WH gesloten

overeenkomsten. Uitdrukkelijk worden de door andere partij

gehanteerde voorwaarden van de hand gewezen.

 

 

1.     Definities

WH: de vennootschap onder firma Wouters Horecadiensten

V.O.F. die wordt gedreven door de heer A.P.J. Wouters en

mevrouw L.Th. Wouters-de Veer,  ingeschreven bij de Kamer

van Koophandel onder nummer 54057841.

Kandidaat: de natuurlijke of rechtspersoon die zich bereid

verklaart in het buitenland nader in de overeenkomst

omschreven werkzaam te verrichten. 

Werkgever: de natuurlijke of rechtspersoon bij wie Kandidaat in

dienst treedt ten behoeve van het verrichten van de in de

overeenkomst omschreven werkzaamheden. In de meeste

gevallen is dit het uitzendbureau en/of payrollorganisatie die

zorg draagt voor (tijdelijke) detachering in het buitenland.

 

2.     De overeenkomst 

1.     Kandidaat wenst in het buitenland voor eigen rekening en risico

werkzaam te zijn, al dan niet na voorafgaande opleiding. WH is

tussenpersoon en spant zich slechts in om overeenkomsten tot

stand te brengen tussen Kandidaat en derden, zoals de

werkgever en/of opleidingsinstituut. WH regelt niet het vervoer,

noch het verblijf.

2.     De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door

Kandidaat van het aanbod van WH inclusief de algemene

voorwaarden.

3.     Degene die namens of ten behoeve van Kandidaat een

overeenkomt aangaat (de feitelijke aanmelder, waaronder ook

ouder of verzorger) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle

verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

4.     Uit een gesloten overeenkomst vloeien voor WH pas

verplichtingen voort, indien die overeenkomst schriftelijk door

partijen is vastgelegd. 

5.     Het aanbod van WH is vrijblijvend en kan zo nodig worden

herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de

berekening van de Prijs of van andere fouten is toegestaan. 

6.     WH heeft het recht om tot 20 kalenderdagen voor de

aankomstdatum de eventueel door Kandidaat verschuldigde

Prijs te verhogen in verband met wijzigingen in de kosten, de

verschuldigde belastingen en heffingen. WH zal daarbij

aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

7.     Kandidaat heeft het recht om een verhoging van de prijs als

bedoeld in lid 6 af te wijzen. Hij moet – op straffe van verval –

van dit recht gebruik maken binnen drie werkdagen na

ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien

Kandidaat de verhoging afwijst, heeft WH het recht om de

overeenkomst op te zeggen.

8.     WH heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen wegens

bijzondere omstandigheden. Wijzigingen worden zo spoedig

mogelijk medegedeeld.

9.     De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407

lid 2 BW is uitgesloten.

 

3.     Verzekeringen en reisbescheiden

1.     Kandidaat is zich bewust van de risico’s die samenhangen met

werken in het buitenland en met skiën   / snowboarden.

Kandidaat is zelf volledig   verantwoordelijk voor het afsluiten van

deugdelijke verzekeringen. Hij zal een deugdelijke  ongevallen

en aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, die schade door

dood of letsel dekt. WH is daarvoor op geen enkele wijze

verantwoordelijk.

2.     Kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van

de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of, waar

toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa,

bewijzen   van inentingen   en vaccinaties,   rijbewijs en   groene kaart.

Indien de Kandidaat niet aan zijn verplichtingen kan voldoen

wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks

met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

 

4.     Betalingen

1.     Na succesvolle bemiddeling door WH komt Kandidaat in dienst

bij Werkgever. Die verzorgt de vergoedingen aan Kandidaat.

2.     Kandidaat is verplicht alle verklaringen en bescheiden die door

Werkgever worden gevraagd.

3.     Eventuele betalingen aan WH dienen uiterlijk zes weken voor

de aankomstdatum in het bezit zijn van WH. Indien de

overeenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot

stand komt, moet terstond de betaling aan WH worden voldaan.

4.     Kandidaat is in verzuim als niet tijdig wordt betaald en/of indien

niet tijdig alle verklaringen en bescheiden zijn aangeleverd. Als

Kandidaat ondanks een herinnering niet voldoet, wordt de

overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van

verzuim. Kandidaat is dan annuleringskosten verschuldigd, die

kunnen worden verrekend met reeds betaalde gelden.

5.     Kandidaat die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens

WH heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de

wettelijke rente verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke

incassokosten conform het Besluit vergoeding voor

buitengerechtelijke incassokosten (Stb. 2012/141).

 

5.     Beëindiging 

1.      De overeenkomst met WH kan door WH op ieder moment met

onmiddellijke ingang worden beëindigd, althans zo nodig met

inachtneming van dwingendrechtelijk voorgeschreven termijnen,

zonder dat daaruit enige vergoedingsplicht voortvloeit.

2.      Nadat een overeenkomst tussen Werkgever en Kandidaat tot

stand is gekomen, eindigt de overeenkomst met Kandidaat. 

3.      Indien sprake is van een reisovereenkomst heeft WH het recht

om de overeenkomst met Kandidaat of daaruit voortvloeiende

overeenkomsten met onmiddellijke ingang op te zeggen in

geval van overmacht, gewichtige redenen of indien het aantal

aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal. Zij

vermeldt de opzegtermijn en minimumaantal in de aanbieding. 

4.      Van gewichtige redenen als bedoeld in lid 3 is in ieder geval

sprake als Kandidaat door de plaatselijke opleider of

accommodatiehouder niet geschikt wordt geacht aldaar

werkzaam te zijn, of indien Kandidaat wordt verwijderd van de

opleiding of de accommodatie, ongeacht de redenen daartoe.

 

6.     Aansprakelijkheid

1.     Na succesvolle bemiddeling door WH komt Kandidaat in dienst

bij Werkgever. Tussen Kandidaat en Werkgever wordt een

(uitzend)overeenkomst gesloten. WH is niet aansprakelijk voor

de inhoud van de tussen Kandidaat en Werkgever gesloten

overeenkomst of van de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

2.     De aansprakelijkheid van WH voor tekortkomingen is zowel

jegens Kandidaat als Werkgever uitgesloten, tenzij sprake is

van opzet of bewuste roekeloosheid van WH. 

3.     WH staat niet in voor de goede hoedanigheid van Kandidaat

en/of Werkgever. 

4.     WH is evenmin aansprakelijk indien Kandidaat zijn schade heeft

(of zou) kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering.

5.     Kandidaat vrijwaart WH voor eventuele aanspraken van derden

in verband met aan Kandidaat toe te rekenen schade.

6.     Indien sprake is van een reisovereenkomst, is de

aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt overeenkomstig het op

die reis van toepassing zijnde Verdrag, Verordening of wet.

7.     Indien sprake is van een reisovereenkomst en WH jegens

Kandidaat aansprakelijk zou zijn tot het voldoen van

smartengeld als bedoeld in art. 7:511 BW, bedraagt de

vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

8.     Indien sprake is van een reisovereenkomst is de

aansprakelijkheid van WH voor andere schade dan veroorzaakt

door dood of letsel van Kandidaat beperkt tot ten hoogste

driemaal de reissom, behoudens opzet of grove schuld van WH.

9.     Indien WH zich niet zou kunnen beroepen op één van vorige

leden en aansprakelijkheid zou zijn voor schade, dan is haar

schadevergoedingsplicht beperkt tot het bedrag van € 15.000,--.

10.   De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van

de aansprakelijkheid van WH gelden ook ten behoeve van

werknemers en vennoten van WH. 

 

7.     Geschillen

1.     Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op

enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd

mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Kandidaat zal

alsdan zoveel als mogelijk handelen of nalaten conform het

doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

2.     Op de verhouding tussen Kandidaat en WH is uitsluitend het

Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het

Weens Koopverdrag is uitgesloten.

3.     Alle geschillen die ontstaan of voortvloeien uit aanbiedingen

van of met WH gesloten overeenkomsten, zullen worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

© Werken in Oostenrijk 2018