Moment...

Algemene Voorwaarden

WERKENINOOSTENRIJK.NL

De vennootschap onder firma Wouters Horecadiensten (‘WH’) is tussenpersoon en spant zich in om overeenkomsten tot stand te brengen tussen Kandidaat en Werkgever, in verband met de wens van Kandidaat om in Oostenrijk werkzaam te zijn. De werkzaamheden van WH omvatten niet meer dan hiervoor genoemd.

Teneinde de omvang van de opdracht en de aansprakelijkheid van WH te kaderen en te beperken, zijn onderstaande voorwaarden uitgeschreven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en met WH gesloten overeenkomsten. Uitdrukkelijk worden de door andere partij gehanteerde voorwaarden van de hand gewezen.

1. Definities

WH: de vennootschap onder firma Wouters Horecadiensten V.O.F. die wordt gedreven door de heer A.P.J. Wouters en mevrouw L.Th. Wouters-de Veer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54057841. Kandidaat: de natuurlijke of rechtspersoon die zich bereid verklaart in het buitenland nader in de overeenkomst omschreven werkzaam te verrichten. Werkgever: de natuurlijke of rechtspersoon bij wie Kandidaat in dienst treedt ten behoeve van het verrichten van de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden. In de meeste gevallen is dit het uitzendbureau en/of payrollorganisatie die zorg draagt voor (tijdelijke) detachering in het buitenland.

2. De overeenkomst

 1. Kandidaat wenst in het buitenland voor eigen rekening en risico werkzaam te zijn, al dan niet na voorafgaande opleiding. WH is tussenpersoon en spant zich slechts in om overeenkomsten tot stand te brengen tussen Kandidaat en derden, zoals de werkgever en/of opleidingsinstituut. WH regelt niet het vervoer, noch het verblijf.
 2. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Kandidaat van het aanbod van WH inclusief de algemene voorwaarden.
 3. Degene die namens of ten behoeve van Kandidaat een overeenkomt aangaat (de feitelijke aanmelder, waaronder ook ouder of verzorger) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 4. Uit een gesloten overeenkomst vloeien voor WH pas verplichtingen voort, indien die overeenkomst schriftelijk door partijen is vastgelegd.
 5. Het aanbod van WH is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de Prijs of van andere fouten is toegestaan.
 6. WH heeft het recht om tot 20 kalenderdagen voor de aankomstdatum de eventueel door Kandidaat verschuldigde Prijs te verhogen in verband met wijzigingen in de kosten, de verschuldigde belastingen en heffingen. WH zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.
 7. Kandidaat heeft het recht om een verhoging van de prijs als bedoeld in lid 6 af te wijzen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen drie werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien Kandidaat de verhoging afwijst, heeft WH het recht om de overeenkomst op te zeggen.
 8. WH heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen wegens bijzondere omstandigheden. Wijzigingen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld.
 9. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

3. Verzekeringen en reisbescheiden

 1. Kandidaat is zich bewust van de risico’s die samenhangen met werken in het buitenland en met skiën / snowboarden. Kandidaat is zelf volledig verantwoordelijk voor het afsluiten van deugdelijke verzekeringen. Hij zal een deugdelijke ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, die schade door dood of letsel dekt. WH is daarvoor op geen enkele wijze verantwoordelijk.
 2. Kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de Kandidaat niet aan zijn verplichtingen kan voldoen wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

4. Betalingen

 1. Na succesvolle bemiddeling door WH komt Kandidaat in dienst bij Werkgever. Die verzorgt de vergoedingen aan Kandidaat.
 2. Kandidaat is verplicht alle verklaringen en bescheiden die door Werkgever worden gevraagd.
 3. Eventuele betalingen aan WH dienen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum in het bezit zijn van WH. Indien de overeenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de betaling aan WH worden voldaan.
 4. Kandidaat is in verzuim als niet tijdig wordt betaald en/of indien niet tijdig alle verklaringen en bescheiden zijn aangeleverd. Als Kandidaat ondanks een herinnering niet voldoet, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Kandidaat is dan annuleringskosten verschuldigd, die kunnen worden verrekend met reeds betaalde
 5. Kandidaat die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens WH heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, alsmede uitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Stb. 2012/141).

5. Beëindiging

 1. De overeenkomst met WH kan door WH op ieder moment met onmiddellijke ingang worden beëindigd, althans zo nodig met inachtneming van dwingendrechtelijk voorgeschreven termijnen, zonder dat daaruit enige vergoedingsplicht voortvloeit.
 2. Nadat een overeenkomst tussen Werkgever en Kandidaat tot stand is gekomen, eindigt de overeenkomst met Kandidaat.
 3. Indien sprake is van een reisovereenkomst heeft WH het recht om de overeenkomst met Kandidaat of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met onmiddellijke ingang op te zeggen in geval van overmacht, gewichtige redenen of indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal. Zij vermeldt de opzegtermijn en minimumaantal in de aanbieding.
 4. Van gewichtige redenen als bedoeld in lid 3 is in ieder geval sprake als Kandidaat door de plaatselijke opleider of accommodatiehouder niet geschikt wordt geacht aldaar werkzaam te zijn, of indien Kandidaat wordt verwijderd van de opleiding of de accommodatie, ongeacht de redenen daartoe.

6. Aansprakelijkheid

 1. Na succesvolle bemiddeling door WH komt Kandidaat in dienst bij Werkgever. Tussen Kandidaat en Werkgever wordt een (uitzend)overeenkomst gesloten. WH is niet aansprakelijk voor de inhoud van de tussen Kandidaat en Werkgever gesloten overeenkomst of van de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
 2. De aansprakelijkheid van WH voor tekortkomingen is zowel jegens Kandidaat als Werkgever uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van WH.
 3. WH staat niet in voor de goede hoedanigheid van Kandidaat en/of Werkgever.
 4. WH is evenmin aansprakelijk indien Kandidaat zijn schade heeft (of zou) kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering.
 5. Kandidaat vrijwaart WH voor eventuele aanspraken van derden in verband met aan Kandidaat toe te rekenen schade.
 6. Indien sprake is van een reisovereenkomst, is de aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt overeenkomstig het op die reis van toepassing zijnde Verdrag, Verordening of wet.
 7. Indien sprake is van een reisovereenkomst en WH jegens Kandidaat aansprakelijk zou zijn tot het voldoen van smartengeld als bedoeld in art. 7:511 BW, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
 8. Indien sprake is van een reisovereenkomst is de aansprakelijkheid van WH voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van Kandidaat beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, behoudens opzet of grove schuld van WH.
 9. Indien WH zich niet zou kunnen beroepen op één van vorige leden en aansprakelijkheid zou zijn voor schade, dan is haar schadevergoedingsplicht beperkt tot het bedrag van € 15.000,-.
 10. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van WH gelden ook ten behoeve van werknemers en vennoten van WH.

7. Geschillen

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Kandidaat zal alsdan zoveel als mogelijk handelen of nalaten conform het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
 2. Op de verhouding tussen Kandidaat en WH is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Alle geschillen die ontstaan of voortvloeien uit aanbiedingen van of met WH gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
Top